برگزاری دوره اصول و فنون مذاکره

برگزاری موفق دوره اصول و فنون مذاکره با مشارکت برخی از صاحبان کسب و کار استان مرکزی موسسه طلوع مدیران توانمند TMT مهدی نظام آبادی؛ سخنران، مدرس و مشاور حوزه مدیریت و کسب و کار

برگزاری دوره اسقرار چرخه مدیریت بهره وری

برگزاری موفق، دوره اسقرار چرخه مدیریت بهره وری با مشارک، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مرکزی و سازمان جهاد دانشگاهی استان مروزی موسسه طلوع مدیران توانمند TMT مهدی نظام آبادی؛ سخنران، مدرس و مشاور حوزه مدیریت و کسب و کار