نیاز به مشاوره دارید؟

پایان بسیار موفق دوره ۶ ساعته مدیریت بهره وری

پایان بسیار موفق دوره ۶ ساعته مدیریت بهره وری با حضور جناب مهندس آبایی ریاست اداره تعاون استان مرکزی و جمعی از صاحبان و مدیران کسب و کارهای تعاونی در جهاد دانشگاهی استان مرکزی در پایان دوره به لطف خداوند بزرگ اتفاقی خوبی رخ داد و باعث شکل گیری همکاری بین واحد تولیدی پوشاک و فعالین حوزه ی صنایع دستی گردید.