نیاز به مشاوره دارید؟

برگزاری موفق همایش استراتژی اقیانوس آبی

برگزاری موفق همایش استراتژی اقیانوس آبی
موسسه طلوع مدیران توانمند TMT
مهدی نظام آبادی سخنران، مدرس و مشاور حوزه مدیریت و کسب و کار