نیاز به مشاوره دارید؟

برگزاری دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در کسب و کار های کوچک

برگزاری بسیار موفق دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در کسب و کار های کوچک
موسسه طلوع مدیران توانمند TMT
مهدی نظام آبادی؛ سخنران، مدرس و مشاور حوزه مدیریت و کسب و کار