نیاز به مشاوره دارید؟

برگزاری دوره بسیار موفق تفکر استراتژیک در صنعت گردشگری

برگزاری دوره بسیار موفق تفکر استراتژیک در صنعت گردشگری

موسسه طلوع مدیران توانمند TMT

مهدی نظام آبادی؛ سخنران، مدرس و مشاور حوزه مدیریت و کسب و کار