نیاز به مشاوره دارید؟

برگزاری دوره اصول و فنون مذاکره

برگزاری موفق دوره اصول و فنون مذاکره با مشارکت برخی از صاحبان کسب و کار استان مرکزی
موسسه طلوع مدیران توانمند TMT
مهدی نظام آبادی؛ سخنران، مدرس و مشاور حوزه مدیریت و کسب و کار