نیاز به مشاوره دارید؟

برگزاری دوره اسقرار چرخه مدیریت بهره وری

برگزاری موفق، دوره اسقرار چرخه مدیریت بهره وری با مشارک، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مرکزی و سازمان جهاد دانشگاهی استان مروزی
موسسه طلوع مدیران توانمند TMT
مهدی نظام آبادی؛ سخنران، مدرس و مشاور حوزه مدیریت و کسب و کار