نیاز به مشاوره دارید؟

استراتژی اقیانوس آبی در صنعت گردشگری

استراتژی اقیانوس آبی در صنعت گردشگری
کسب و کار خود را با نو آوری در ارزش در فضایی بدون رقابت خلق کنیم
موسسه طلوع مدیران توانمند TMT
مهدی نظام آبادی؛ سخنران، مدرس و مشاور حوزه مدیریت و کسب و کار