نیاز به مشاوره دارید؟

در دنیایی از تغییرات پی در پی شانه به شانه ی شما هستیم..

با ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در حوزه های؛

کارآفرینی و کسب و کار - بهبود و توسعه سازمانی - توسعه مهارت های فردی

خدمات گروه مشاوره طلوع مدیران توانمند

مدیریت سازمانی و کسب و کار

کار آفرینی - مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک - تفکر استراتژیک - استراتژی های تمایز- بازاریابی و فروش و...

توسعه مهارت های فردی

خلق چشم انداز - تدوین برنامه راهبردی فردی - خود اگاهی - سخنوری و فن بیان و...

خدمات مشاوره

کارآفرینی و مدیریت سازمانی - توسعه مهارت های فردی

دوره های آموزش مجازی

کارآفرینی و مدیریت سازمانی - توسعه مهارت های فردی

آخرین دوره های آموزشی

بروزترین دوره های آموزشی حوزه مدیریت

مهندس مهدی نظام آبادی

در اقتصاد دانش محور امروز سازمانها روز به روز پیچیده تر مى شوند و مدیریت در این سازمانها دیگر با صرف تجربه یا اتکا به چند تکنیک خاص اثربخش نخواهد بود.
بازارها و سازمانهاى امروزى مدیرانى چندبعدى و همه جانبه نگر مى طلبند که با بینش استراتژیک خود توانایى درک و اداره موفقیت آمیز سازمانهاى پیچیده را دارا باشند. آنچه که در این بین اهمیت فوق العاده اى دارد دانش تئوریک عمیق و همراه شدن آن با عمل و کاربرد است.